MADDE 1- ŞİRKET

Paybol Teknoloji Ve Danışmanlık  Anonim Şirketi, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş ve ticari hayatına yasalara tam riayet ile devam eden dijital cüzdan ve mobil ödeme şirketidir.

MADDE 2- TANIMLAR ve KISALTMALAR

İşbu Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikasında;

Politika: İşbu Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikasını

Şirket/Paybol : Paybol Teknoloji A.Ş. unvanlı şirketi

Site: www.paybol.com.tr adresli internet sitesinden sunulmakta olan web sayfaları, web uygulamaları, uygulama programlama arayüzleri (API) ve mobil uygulamaların tamamı içerecek şekilde, Şirket tarafından yönetilen platformları ifade eder.

Kullanıcı: Politika kapsamında, Şirket faaliyetlerine halel gelmemesi amacıyla haklarında işbu Politika işletilen müşteriler, Platform’a üye olan ve Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanan ve karşılığında işbu Politika’daki hususları kabul eden gerçek kişiyi,

KYC: Müşteri tanımlaması ve doğrulamayı ifade etmektedir.

MADDE 3- AMAÇ

İşbu Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikasının amacı; risk temelli bir yaklaşımla Paybol bünyesindeki kullanıcıları, işlemleri ve hizmetleri değerlendirerek riski azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanını kolaylaştıracak ortam oluşmasını engelleme, bu doğrultuda çalışanların bilinçlendirilmesi ve bilgi edinilmesi ve bu kapsamda Şirket’in faaliyetlerini 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğinin Kullanıcı ’ya bildirilmesidir.

Paybol bu kapsamda, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanın önlenmesi amacıyla küresel boyutta yürütülmekte olan mücadelenin unsurları olan uluslararası ve yerel politika ve yasal düzenlemeleri takip etmekte ve faaliyetlerini yasal mevzuatlara uyum çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

Aynı zamanda Paybol ,

Kendi markasının taşıdığı itibar ve güven unsurlarını korumayı,

Hizmet ilişkisi kurduğu müşterilerini tanımayı ve hizmet ilişkisi kurarken seçici olmayı,

Kullanıcıların gerçekleştirdiği işlemleri izleyerek, Site’nin suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanını kolaylaştıracak bir ortama dönüşmesinin engellenmesini,

Çalışanlarının Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanın önlenmesi konularında bilinçli ve yasal mevzuatlara ve şirket içi politika ve ilkelerin farkında ve uyum içerisinde olmalarının sağlanmasını,

Maruz kalabileceği riskleri tanımlamak, derecelendirmek, izlemek, değerlendirmek ve riskleri bertaraf etmek ya da yönetilebilir kılmak için gerekli mekanizmaları oluşturmayı amaçlamaktadır.

MADDE 4- RİSK ANALİZİ VE İZLEME

Risk Analizi, İzleme ve Kontrol faaliyetlerinin amacı, Şirket’i ve kripto para alım satım platformunu risklere karşı korumak, izlemek ve kontrol etmektir.

Paybol , Müşterileri’nin finansal faaliyetlerinin izlenmesinde riske dayalı bir yaklaşım benimseyip suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanını önlemek amacıyla aşağıdaki yöntemlerle risk analizi yaparak bu analiz sonucu elde ettiği bilgiler çerçevesinde ilgili Müşteri’leri izlemeye alabilmektedir.

MADDE 5- MÜŞTERİ TANIMLAMASI ve DOĞRULAMA (KYC)

Ticari ilişkilere girişte Müşteriler’in resmi olarak tanımlanması, hem suç gelirlerinin aklanması ile ilgili düzenlemeler hem de KYC politikası için hayati bir unsurdur.

Paybol bu kapsamda;

İşlem tesisinden önce müşterilerin iletişim bilgilerini talep eder.

Kullanıcı işlemlerinin hedefini (işlem neticesinde fayda sağlayan özel ya da tüzel kişi) gerektiğinde tespit eder.

Kullanıcı’nın hizmeti kullanım durumunun ve gerçekleştirdiği işlemlerini izler.

Şüpheli olarak görülen Kullanıcı ya da işlemlere yönelik tedbirler alır.

Paybol tarafından

Yapılan kontrolde, yerel ve uluslararası resmi kuruluşlar tarafından, 5549 ve 6415 sayılı kanunlar ve bunlarla ilgili mevzuat başta olmak üzere, yasa dışı faaliyetlerde bulundukları bildirilen kişilerin veya

Suç gelirlerini aklama ya da terörizmin finansmanı başta olmak üzere, herhangi bir mali suç ile ilişkisi bulunduğuna dair bilgi olan kişilerin veya

Bahis ve kumar ile bağlantılı kullanıldığı tespit edilen kullanıcı hesapları ve/veya bu hesaplarla ilgisi olduğu tespit edilen kullanıcıların

üyeliği kabul edilmez ve gerekli hallerde üyelikleri sonlandırılır.

Standart müşteri tanıma tedbirleri kapsamında asgari olarak Paybol tarafından yapılması gereken tespitlere aşağıda yer almaktadır:

Müşterilerin, uluslararası yaptırım listelerinde yer alma risklerine karşı (ülke risk değerlendirmesi dahil) taranması,

Müşteri ve müşteri ile ilişikli tarafların, uluslararası yaptırımlar ve Paybol İç Politikaları kapsamında kabul edilen çok yüksek riskli ülkeler ile ilişkili olup olmadıklarının araştırılması,

Başkası adına ve/veya hesabına hareket edilip edilmediğinin tespiti,

Olağandışı işlemlerin tespit edilmesine yönelik olarak müşteri işlemlerinin izlenmesi,

Gelir kaynağının tespiti ve teyidi,

Firmamız ile çalışılmasının gerekçesi ile ilgili bilgilerin alınması.

Müşteri kabulü sırasında veya sonradan yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, Paybol tarafından riskli olarak kabul edilen müşteriler için ayrıca artırılmış müşteri tedbirleri uygulanır. Risk değerlendirmesi sonucundan bağımsız olarak, ulusal ve uluslararası mevzuat ile güncel firma uygulamaları kapsamında riskli müşteri/işlem/sektör değerlendirmeleri çerçevesinde artırılmış tedbirler alınması ve/veya izleme faaliyetlerinin güncellenmesi gündeme gelebilir.

Yukarıdaki maddelerden herhangi birindeki kriterlerden dolayı hesabı incelenen ya da geçici veya kalıcı olarak durdurulan Kullanıcılar, Paybol tarafından her zaman, görülecek gereklilik üzerine, birbiri arasında değişikliğe tabi tutulabilir, statüleri değiştirilebilmektedir.

MADDE 6-  EĞİTİM, DENETİM VE KONTROL

Yukarıda yer alan temel ilkeler ve kurallar nezdinde Paybol her türlü kontrol ve denetimleri yapmaktadır. Bu bağlamda yapılan denetimlerde tespit edilen şüpheli işlemlere karşı her türlü aksiyon alınmaktadır.

Paybol gerekli denetim ve kontrolleri azami seviyede uygulayabilmesi adına personellerine gerekli eğitimi sağlamaktadır. Bu çerçevede; MASAK’ın tanımı ve tanıtımı, Şirket içi şüpheli işlem bildirim kanalları, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı kavramları ve mevzuatı, suç gelirlerinin aklanması aşamalarının, yöntemlerinin saptanması ve bu konudaki vaka analizleri, risk alanlarının neler olduğu, müşteri doğrulama ile ilgili esaslar hakkında personeller bilgilendirilir.

Paybol , iç denetim mekanizması ile düzenli olarak suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı faaliyetleri ile ilgili raporlar oluşturur ve bu rapor yönetim kuruluna sunulur.

Şüpheli işlem, Paybol nezdinde veya aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu mal varlığının; yasadışı yollardan elde edildiğine veya yasadışı amaçlarla kullanıldığına, bu kapsamda terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halidir. Şüpheli işlem tanımı, işleme konu mal varlığı değerlerinin yasadışı yollardan elde edilmesinin yanı sıra yasadışı amaçlarla kullanılmasını da kapsamakta olup, bu suretle terörizmin finansmanının (bağlantılı olması dahil) önlenmesi de amaçlanmaktadır.

Paybol , yasal mevzuat gereği bilgi ve belge verme yükümlülüğüyle ilgili süreçleri “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmelik’in 31, 32 ve 33. maddeleri kapsamında yönetir ve gerekli tedbirleri alır.

Paybol , her türlü ortamdaki yükümlülüklerine (eğitim ve iç denetim dahil) ve işlemlerine ilişkin belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları ise son kayıt tarihinden; kimlik tespitine ilişkin belge ve kayıtları son işlem tarihinden itibaren on yıl süre ile (özel kanunlarla belirlenen muhafaza süreleri ayrıca uygulanır) muhafaza eder ve istenmesi halinde yetkililere ibraz eder.

 

MADDE 7- SON HÜKÜMLER

İşbu Politika, Paybol ile Kullanıcı arasında halihazırda yürürlükte bulunan Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir bütünüdür. Bu politika metni, esas sözleşmeye bağlı ve sözleşme ile birlikte geçerlidir. Politika’nın hiçbir hükmü, sözleşmeden ayrı ya da farklı yorumlanamayacağı gibi, iki metin arasında bir çelişki bulunması halinde, Kullanıcı Sözleşme’si geçerlidir.

Paybol , işbu Politika içeriğini gerekli gördüğü zaman değiştirebilir. Güncel Politika Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Herhangi bir ihtilaf halinde, Paybol kayıtları tek başına geçerlidir ve Kullanıcılar’ı bağlayıcıdır.