MADDE 1- TARAFLAR

İşbu Müşteri Tanıma Esasları, Paybol  Teknoloji Ve Danışmanlık  A.Ş. ile www.paybol.com.tr .trinternet adresinden ve mobil uygulamasından sunulan hizmetleri kullanmak amacı ile bu Siteye üye olan gerçek kişi/kişiler arasında düzenlenmiştir ve halihazırda yürürlükte bulunan Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir bütünüdür. İşbu Müşteri Tanıma Esasları, Kullanıcı Sözleşmesi’ne bağlıdır ve bu Sözleşme ile birlikte geçerlidir. Bu metinde yer alan hiçbir hüküm, Kullanıcı Sözleşmesi’nden ayrı ya da farklı bir şekilde yorumlanamayacağı gibi, bu metin ile Kullanıcı Sözleşmesi arasında bir çelişki bulunması halinde, Kullanıcı Sözleşmesi geçerlidir.

İşbu Müşteri Tanıma Esasları kapsamında Paybol  Teknoloji Ve Danışmanlık  A.Ş. ile www.paybol.com.tr .trInternet adresinden ve mobil uygulamasından sunulan hizmetleri kullanmak amacı ile bu Siteye üye olan gerçek kişi/kişiler birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

MADDE 2- KONU

Paybol  Teknoloji Ve Danışmanlık  A.Ş., 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve 6415 sayılı “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” uyum çerçevesinde etkin bir mücadele yöntemi olarak “Müşterini Tanı” prensibini benimsemiştir. www.paybol.com.tr .trInternet adresinden ve mobil uygulamasından sunulan hizmetleri kullanmak amacı ile bu Siteye üye olan gerçek kişi/kişiler, Taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin belirtilen mevzuatlara uygun, karşılıklı güvene ve açıklığa dayanacak şekilde sürdürülebilmesi için bu metinde yer alan müşteri kabul şartlarına ve müşterinin tanınmasına yönelik düzenlemeleri okumuş, anlamış ve kendisine atfedilen bütün yükümlülükleri peşinen kabul etmiş sayılır.

MADDE 3- TANIMLAR ve KISALTMALAR

MTE: İşbu Müşteri Tanıma Esasları’nı ve içeriğini ifade eder.

Paybol  : Site’nin işletmecisi olan Paybol  Teknoloji Ve Danışmanlık  A.Ş. ünvanlı şirket, Türk Hukukuna göre kurulmuş olan bağımsız özel hukuk tüzel kişiliğini ifade eder. Paybol  , kendi adına ticari faaliyette bulunmakta olup herhangi bir yurt içi ya da yurt dışı tüzel kişiliğin acentesi, şubesi ya da temsilcisi değildir.

Kullanıcı/Kullanıcılar: Site’ye işbu sözleşmeyi kabul ederek üye olan gerçek kişi/kişileri ifade eder. Şu anda tüzel kişi üyeliği kabul edilmemektedir.

 

MADE 4- PAYBOL  TARAFINDAN MTE KAPSAMINDA ALINAN ÖNLEMLER ve İŞLEYİŞ

Paybol  , aşağıdaki hususlarda mevzuata uygun olarak oluşturduğu politika ve prosedürler kapsamında gerekli tedbiri alır ve eylemlerde bulunur.

Üyelik sahibinin ad/soyad ve iletişim bilgileri tespit edilir,

Kullanıcı işlemlerinin hedefi (işlem neticesinde fayda sağlayan özel ya da tüzel kişi) gerektiğinde tespit edilir,

Kullanıcı’nın hizmeti kullanım durumunun ve gerçekleştirdiği işlemleri izler,

Şüpheli olarak görülen Kullanıcı ya da işlemlere yönelik tedbirleri alır. Kimlik tespiti yapılamadığı durumlarda işlem izni verilmez. Kullanıcı kaydı sonrasında oluşan şüpheli durumlarda ise 4.2. maddede belirtili aksiyonlar derhal alınır.

Paybol  , Site’nin işlerliğinin korunması, sistemin gerektiği gibi işlemesinin sağlanması, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi ve suç teşkil edebilecek işlemlerin önlenmesi amacı ile, kanunen yükümlü olduğu tüm önlemleri almaktadır. Bu konuda, Paybol  ’in bütün çalışanları gerekli eğitimden geçmiştir. Kullanıcı da bu hususun bilincindedir ve kanunlar ile yasaklanmış ve suç teşkil eden işlemleri gerçekleştirmekten kaçınması gerektiğini bildiğini kabul etmektedir.

4.1. Kimliğin Doğrulanması

Paybol  ile Kullanıcı arasında hizmet ilişkisinin kurulmasından önce aşağıdaki bilgilerin Kullanıcı tarafından temin edilmesi gereklidir:

Kullanıcı’nın adı ve soyadı

Kullanıcı’nın elektronik posta adresi ve telefon numarası

Ayrıca Paybol  ;

  1. a) Kullanıcı işlemlerinin amacı gereği (işlem neticesinde fayda sağlayan özel ya da tüzel kişi) gerektiğinde tespit edilmesi, kullanıcının işlemi hakkında detaylı bilgi toplanmasına,
  2. b) Kullanıcı işlemlerinin takibi ve müşteri kişisel profili ile birlikte değerlendirilmesine,
  3. c) Yüksek işlem hacmi olan ya da riskli/şüpheli işlemler (gerçekleştiren, kimlik bilgilerinin sağlığı ya da yeterliliği konusunda şüphe mevcut olan Kullanıcılar’ın izlenmesi ve kayıt altında tutulmasına, bu gibi işlemlerin gerekli hallerde durdurulmasına ya da gerçekleşmiş işlemin iptaline, (Paybol , gerekli gördüğünde izleme faaliyetini tüm Kullanıcılar için aktif hale getirmeye karar verebilir) her zaman karar verebilir.

4.2. Üyeliğin Kabul Edilmeyeceği/Sonlandırılacağı Durumlar

Aşağıdaki özellikleri taşıyan gerçek kişiler Site’ye üye olarak kabul edilemezler ve bu durum/durumların ortaya çıkması halinde, her ne şekilde olursa olsun tesis edilmiş olan üyelik derhal iptal edilir.

Buna göre;

  • Sahte isim ya da kimlik belgesi ile Kullanıcı hesabı açılmaya çalışılması halinde üyelik başvurusunda bulunan kişilerin
  • Yapılan kontrolde, yerel ve uluslararası resmi kuruluşlar tarafından, 5549 ve 6415 sayılı kanunlar ve bunlarla ilgili mevzuat başta olmak üzere, yasa dışı faaliyetlerde bulundukları bildirilen kişilerin,
  • Yukarıdaki listede kimlik bilgileri olmamasına rağmen, Paybol kayıtlarında kara para aklama ya da terörizmin finansmanı başta olmak üzere, herhangi bir mali suç ile ilişkisi bulunduğuna dair bilgi olan kişilerin,
  • Bahis ve kumar ile bağlantılı kullanıldığı tespit edilen Kullanıcı hesapları ve/veya bu hesaplarla ilgisi olduğu tespit edilen Kullanıcılar’ın

üyelik işlemleri kabul edilmez/sona erdirilir.

4.3. Kısıtlanabilir Kullanıcılar

Aşağıdaki özellikleri taşıyan kişiler, Site’ye üye olarak kabul edilseler dahi, Kullanıcı hesaplarının onaylanıp onaylanmaması Paybol   yönetiminin inisiyatifinde olup ancak gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bu hesaplara onay verilecektir ya da kısıtlı erişim sağlanabilecektir.

Bu kişiler;

Sivil toplum kuruluşları, tüm dernek, vakıf, Siyasi parti ve spor kulüpleri,

Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, BDDK, SPK ve banka çalışanları,

Yukarıdaki maddelerden herhangi birindeki kriterlerden dolayı hesabı incelenen ya da geçici veya kalıcı olarak durdurulan Kullanıcılar, Paybol  tarafından her zaman, görülecek gereklilik üzerine, birbiri arasında değişikliğe tabi tutulabilir, statüleri değiştirilebilmektedir.

4.4. Risk Analizi ve İzleme

Müşteri tanıma tedbirleri kapsamında Paybol  , Risk Analizi, İzleme ve Kontrol faaliyetleri ile platformunu risklere karşı korur, izler ve kontrol eder.

Paybol  , Müşterileri’nin finansal faaliyetlerinin izlenmesinde riske dayalı bir yaklaşım benimseyip suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanını önlemek amacıyla aşağıdaki yöntemlerle risk analizi yaparak bu analiz sonucu elde ettiği bilgiler çerçevesinde ilgili Müşteri’leri izlemeye alabilmektedir.

4.5. Tespitler ve Alınan Önlemler

Standart müşteri tanıma tedbirleri kapsamında asgari olarak Paybol   tarafından yapılması gereken tespitlere aşağıda yer almaktadır:

Müşteri kimliğinin, gerçek faydalanıcının, yetkilendirilmiş temsilcilerin yasal mevzuat ve Paybol  Teknoloji Ve Danışmanlık  A.Ş. iç politikaları dahilinde tespiti ve teyidi,

Müşterilerin, uluslararası yaptırım listelerinde yer alma risklerine karşı (ülke risk değerlendirmesi dahil) taranması,

Müşteri ve müşteri ile ilişkili tarafların siyasi nüfuz sahibi veya siyasi nüfuz sahibi ile bağlantılı olup olmadığının tespit edilmesi,

Müşteri ve müşteri ile ilişikli tarafların, uluslararası yaptırımlar ve Paybol  İç Politikaları kapsamında kabul edilen çok yüksek riskli ülkeler ile ilişkili olup olmadıklarının araştırılması,

Başkası adına ve/veya hesabına hareket edilip edilmediğinin tespiti,

Olağandışı işlemlerin tespit edilmesine yönelik olarak müşteri işlemlerinin izlenmesi,

Müşteri kabulü sırasında veya sonradan yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, Paybol  tarafından riskli olarak kabul edilen müşteriler için ayrıca artırılmış müşteri tedbirleri uygulanır. Risk değerlendirmesi sonucundan bağımsız olarak, ulusal ve uluslararası mevzuat ile güncel firma uygulamaları kapsamında riskli müşteri/işlem/sektör değerlendirmeleri çerçevesinde artırılmış tedbirler alınması ve/veya izleme faaliyetlerinin güncellenmesi gündeme gelebilir.

Artırılmış müşteri tedbirleri kapsamında asgari olarak Paybol  tarafından müşteri, gerçek faydalanıcı, yetkilendirilmiş temsilci kimlik tespiti ve uluslararası yaptırım listelerinde yer alma risklerine karşı filtrelenmektedir.

Paybol  , “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası” gereği gerekli tüm aksiyonları almaya yetkilidir.

MADDE 5- SON HÜKÜMLER

Paybol  , MTE’nin içeriğini gerekli gördüğü zaman değiştirebilir.

MTE’nin güncel içeriği Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Herhangi bir ihtilaf halinde, Paybol  kayıtları tek başına geçerli ve tarafları bağlayıcıdır.